Dogan Doganin taiteellisen työskentelyn
lähtökohtana ovat vakavat aiheet: sodat,
luonnonkatastrofit, kansanmurhat tai
eläimiin kohdistuva väkivalta. Teoksessa
300 x 50 x 30 kyynärää hän herättää
ajatuksia Raamatun katastrofia kuvaavan
tarinan välityksellä.
Dogan Dogan’s work proceeds from serious
themes: war, natural disasters, genocide
or violence to animals. In 300 x 50 x 30
cubits he arouses thoughts through a tale
depicting a catastrophe from the Bible.

Dogan Doganin installaatio 300 x 50 x 30 kyynärää muodostuu maalauksesta, videoveistoksesta, peilistä ja piirustuksesta. Teos pohjautuu Nooan arkkia ja vedenpaisumusta käsittelevään kertomukseen.

Nooan arkki oli 300 kyynärää pitkä, 50 kyynärää leveä ja 30 kyynärää korkea. Samaa pituuden ja korkeuden suhdetta käytetään laivanrakennuksessa edelleen. Installaation ja sen osien nimet sekä yksittäiset elementit viittaavat Raamatun tarinaan, mutta teos käsittelee globaalia ongelmaa, ilmaston lämpenemistä. Valokuvapaperille tehty pelkistetty piirros kuvaa laivan muotoa ja vesirajaa. Peilistä katsoja hahmottaa valkoiseen tomuun tehtyä kirjoitusta – teksti kertoo hollantilaisesta miehestä, joka on rakentanut oman arkin. Videossa näemme kurdien perinteistä aurinkotanssia, jossa ylistetään auringon merkitystä elämälle. Maalauksen yksisarvinen on toivon symboli.

Dogan Dogan haluaa kiinnittää huomiota ihmisen aiheuttamaan ilmastonmuutokseen, joka johtuu hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen vapautumisesta ilmakehään fossiilisia polttoaineita käytettäessä. Kasvihuoneilmiön seurauksena on todettu napajäätiköiden sulavan, eliölajien tulevan uhanalaisiksi ja merenpinnan nousevan. Euroopan sääolosuhteet muuttuvat rajusti: pohjoisessa sataa enemmän ja etelässä kärsitään kuivuudesta. Elämä maapallolla on uhattuna.

Dogan Dogan herättää kysymyksiä ihmisyydestä, ihmisen vastuusta ja selviytymisestä. Hänen ilmaisukielensä ja työskentelytapansa ovat hienovaraisia; teokset eivät osoittele ja katsojalle aihe näyttäytyy ensin hyvin viattomana, puhtaan valkoisena ja vasta hitaasti hahmottuvana kokonaisuutena. Teosten vakava henki avautuu vähitellen osittain teosten nimien kautta. Vähitellen myös meidän jalanjälkemme jää näkyviin teokseen. On aika avata silmät ja katsoa tarkemmin. Nooa rakensi arkin, jotta pelastaisi maailman ihmiset ja eläimet. Mistä saamme uuden arkin, joka pelastaa elämän maapallolla?

Dogan Dogan’s installation 300 x 50 x 30 cubits consists of a painting, a video piece, a mirror and a drawing. It is based on the story of Noah’s ark and the flood. The ark was 300 cubits long, 50 cubits wide and 30 cubits high. The same proportions are still used in shipbuilding today. While the names of the installation and its parts and its individual elements refer to the Bible story, the work addresses the issue of global warming. A simplified drawing on photographic paper shows the shape of a ship and the waterline. Through the mirror the viewer makes out writing in white dust – the text tells of a Dutchman who built his own ark. The video presents a traditional Kurdish sun dance praising the importance of the sun for life. The unicorn of the painting is a symbol of hope.

Dogan Dogan wishes to draw attention to manmade climate change resulting from emissions of carbon dioxide and other greenhouse gases from the use of fossil fuels. As a result of the greenhouse effect, the polar ice caps have been observed to melt, various species have become endangered and sea levels have risen. Weather conditions in Europe have changed radically: it is raining more in the north while the south suffers from drought. Life on earth is threatened.

Dogan Dogan arouses questions of the human condition, human responsibility and survival. His idiom of expression and manner of working are subtle; the works do not point a finger and the theme first appears to the viewer as innocent and pure white, and as an entity perceived only gradually. The serious spirit of the works gradually opens up, partly through their names. Gradually, our footprints also remain visible in the work. It is time to open our eyes and take a closer look. Noah built his ark to save the people and animals of the earth. Where can we get a new ark to save life on earth?

HP

click to enlarge

Metsä täynnä unia/Forest Full of dreams, 2008 öljy kankaalle/oil on canvas

Lehdistökuva / Press photo

  CV  

takaisin/back