Fiktiivinen todellisuus on Matti Kallioisen taiteen perusta.Fictive reality is the basis of Matti Kallioinen’s art.
Hänen videoteoksensa ovat fantasioita tulevaisuudesta, jossa ihminen ja kone elävät vuorovaikutuksessa. Videot Ystävälliset ihmiset Utopiasta ja Kaunis robotti käsittelevät tietoisen, tuntevan koneen mahdollisuutta. Nykyään erotamme teknologisen, tietoa käsittelevän koneen ja tunteellisen, tietoisesti ajattelevan ihmisen toisistaan. Kallioinen luo visioita siitä, miten tämä ero katoaa modernin kognitiivisen tieteen myötä. Kallioinen on omaksunut joitain unenomaisia ilmaisukeinoja surrealismista, mutta hänen taiteensa varsinaiset juuret ovat psykedeliassa. Kulttuurisesti Kallioinen on saanut vaikutteita esimerkiksi satukuvituksista, japanilaisesta ja amerikkalaisesta psykedeelisestä popkulttuurista sekä alakulttuurisarjakuvasta. Kiinnostuksella fiktioon ei ole kuitenkaan mitään tekemistä eskapismin tai todellisuuden vieroksumisen kanssa. Fiktio on väline, jota käytämme ymmärtääksemme fyysistä todellisuutta. Fiktio on Kallioisen mukaan välttämätöntä. Ne, jotka eivät ymmärrä sen voimaa, eivät voi täysin ymmärtää maailmaa. Kallioinen tekee videoiden ohella myös piirustuksia, performansseja, installaatioita, musiikkia ja valoa, yhdessä ja erikseen. Matti Kallioinen ja hänen veljensä Simon Kallioinen muodostavat Kallionian, avaruusajan fantasiapopyhtyeen, joka esiintyy myös Rauma Biennale Balticum -näyttelyn yhteydessä. Taide on leikkimistä – Kallioinen mieluummin teeskentelisi tekevänsä taidetta kuin tekisi ”oikeaa taidetta”. Leikkiminen ei kuitenkaan ole mitenkään lapsellista tai suloista. Leikkiessä hyvin olennaista on, että määritetään valtasuhteet ja rajat sekä päätetään, mitä on mahdollista sanoa, tehdä tai ajatella. His video pieces are fantasies of a future where man and machine live in mutual interaction. The Gentle People of Utopia and The Beautiful Robot address the possibility of a conscious and sentient machine. At present, we distinguish between technological machines processing information and emotional, consciously thinking man. Kallioinen creates visions of how this distinction will disappear through modern cognitive science. Although Matti Kallioinen has adopted some of the dream-like means of expression of surrealism, the actual roots of his art lie in psychedelia. In cultural terms he has been influenced, for example, by fairytale illustrations, Japanese and American psychedelic pop culture, and sub-culture comic strips. Interest in fiction, however, has nothing to do with escapism or eschewing reality. Fiction is a method that we use to comprehend physical reality. According to Kallioinen, it is necessary. Those who fail to understand its power cannot fully understand the world. Alongside videos, Kallioinen creates drawings, performances, installations, music and light, both jointly and separately. Matti Kallioinen and his brother Simon are the members of Kallionia, a space-age fantasy pop group, which will also perform in connection with Rauma Biennale Balticum. Art is play – Kallioinen would prefer to pretend that he is making art rather than making “real art”. Play, however, is by no means childish or sweet. An important aspect of play is to define relations and limits of power and to decide what can be said, done or thought.

LK

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

click to enlarge

Kaunis robotti/The Beautiful Robot, 2007, video

  CV  

takaisin/back