Toiminta Historia Ajankohtaista Jäsenyys Säännöt Yhteystiedot Linkit S Ä Ä N N Ö T 

RAUMAN TAIDEYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimenä on Rauman Taideyhdistys ry. ja kotipaikkana Rauman kaupunki.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja vaalia Rauman kaupungissa ja sen lähiympäristössä taiteellisia, erikoisesti kuvataiteellisia toimintoja ja harrastuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia, hankkii taidekokoelmia, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia ja yhdistys voi omistaa kiinteistöjä ja harjoittaa ravintolaliikettä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton taikka muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistykseen osallisille.

3 § Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jotka taideyhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy, kuitenkin ottaen huomioon, että vain 1/10 yhdistyksen jäsenistä voi olla muita kuin Suomen kansalaisia. Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajia ja kunniajäseniä, mikäli hallitus tekee siitä yhdistyksen kokoukselle yksimielisen ehdotuksen.

4 § Yhdistyksen henkilöjäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus määrätään vuosikokouksessa, tai ainaisjäsenmaksu, joka on vuotuisjäsenmaksu kymmenkertaisena suoritettuna yhdellä kertaa. Yhdistyksen yhteisöjäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruus on kymmenkertainen henkilöjäsenen vuosimaksuun verrattuna. Kunniapuheenjohtajat ja -jäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Yhdistyksen kokouksissa suoritettavissa vaaleissa on henkilöjäsenillä myös yksi ääni, jota viimeksimainittua oikeutta käyttää yhteisöjäsenen valtakirjalla valtuuttama henkilö.

5 § Yhdistys voi kuulua jäsenenä suomalaisiin valtakunnallisiin yhdistyksiin, mikäli yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta jäseneksi liittymistä ¾ äänten enemmistöllä päättää.

6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee vuosittain puheenjohtajan ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittavaa jäsentä. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensimmäisenä vuonna neljä jäsentä arvalla ja sen jälkeen eroamisjärjestyksessä.

Hallitus, jonka toimikausi kestää seuraavaan vuosikokoukseen asti, on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen ollessa saapuvilla.

7 § Yhdistyksen hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee myös yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja mahdollisesti muut tarvitsemansa toimihenkilöt, joiden välttämättä ei tarvitse olla hallituksen jäseniä.

8 § Hallitus voi asettaa määräajaksi tai toistaiseksi toimikuntia yhdistyksen jäsenten keskuudesta hoitamaan määrättyä yhdistyksen toimialaan kuuluvia tehtäviä.

9 § Yhdistyksen nimen merkitsevät puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

10 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen helmikuun loppua annettava yhdistyksen tilintarkastajille, joiden on annettava niistä lausunto maaliskuun 15. päivään mennessä.

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun 31. päivään mennessä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:

1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa
2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3) esitetään vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
5) päätetään vuotuisjäsenmaksun suuruus sääntöjen 4 §:n mukaisesti
6) valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sääntöjen 6 §:n mukaisesti
7) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa
8) päätetään yhdistyksen toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta vuodeksi eteenpäin
9) määrätään missä lehdissä yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava
10) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Yhdistys kutsutaan koolle viikkoa ennen kokousta vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä julkaistavilla ilmoituksilla tai kirjeitse kullekin jäsenelle.

Muut tiedotteet jäsenille toimitetaan samalla tavoin lehti-ilmoituksella tai kirjeitse.

13 § Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä taiteellisten toimintojen ja harrastusten edistämiseksi Raumalla ja sen lähiympäristössä.

14 § Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain säännöksiä. Raumalla 8. päivänä joulukuuta 1982 Rauman Taideyhdistys ry